İsyeri Acma Ve Calisma Ruhsati İcin Gerekli Evraklar Listesi

1 Dilekçe (Firma antetli kağıda yazılacaktır.)
2 Tapu Sureti ya da Kira Sözleşmesi.
3 Başvuru- Beyan formu (İnternette, http://www.bosb.org.tr/?sayfa=evrak.asp adresinden temin edilebilir.)
4 İş akım şeması ve açıklama raporu (kullanılan, depolanan,satılan,taşınan kimyasalların listesi ile birlikte)
5 Parsel yerleşim planı
6 Sorumlu müdür sözleşmesi ve onaylı diploma sureti
7 Asansör periyodik kontrol raporları (Tesis içerisin de asansör bulunan firmalar için geçerlidir)
8 Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu (Yangın yeterlilik belgesi- Kadirli belediyesi itfaiyesiden temin edilir.)
9 Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı (OSB İmar ve İnşaat İşlerinden temin edilir.)
10 Çevreizni(Çevre ve Şehircilik İl Müd. den) (Çevre izni alındığı takdirde diğer belgelerde de eksiklik olmadığı
takdirdeİş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilir)
11 Geçici faaliyet belgesi  (Çevre ve Şehircilik İl Müd. den) (Geçici faaliyet belgesi alındığı
takdirde çevre izni belgesi alınana kadar diğer belgelerde de eksiklik olmadığı takdirde 1 yıl süre ile Deneme İzni verilir. Deneme İzni bu süre içerisinde İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatı yerine geçer.)
12 Kanal bağlantı izni ( Kadirli OSB den temin edilir.)
13 Sınai, tıbbi ve radyoaktif atık taşıma, depolama, işleme ve bertaraf bilgileri(her atık türü için nereye  verildiğine dair kayıt;Sınai, tıbbi ve radyoaktif atık taşıma, depolama, işleme ve bertaraf bilgileri, tehlikeli atık taşıma aracı lisans sözleşmesi, işletmenin bertaraf tesisi ile yapmış olduğu sözleşme örneği, ulusal atık taşıma formu, geçici depolama izin belgesi )
14 Motor gücü beyanı (firma antedli kağıda yazılacaktır.)
15 Kapasite raporu örneği
16 Mali Sorumluluk Sigortası (Tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler)
17 Alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hakkında rapor.

1.İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Sözleşmesi veya OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) Sözleşmesi.

2. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında yıllık eğitim planları ve eğitim kayıtlarından örnekler

3. İş kazası, meslek hastalığı, yangın ve patlama oluşturabilecek yerlerin risk analizi
4. İşyerinde kullanılan Basınçlı kapların (kompresör, hidrofor tankı, buhar kazanı) ve Kaldırma makinelerinin (lift, vinç, forklift, caraskal
v.s.) periyodik bakım ve kontrol belgelerinden örnekler

5. Elektrik tesisatı ve ısıtma-havalandırma ve paratoner tesisatının kontrol belgelerinden örnekler

6. İç yönetmelik (işyeri çalışma, işletme ve bakım talimatları)
7. Acil Durum Planı
8. Yangın söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım ekipleri
9. Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin isim,depolanan miktarları ve işletmede bulunduğu yerler (plan). Bu tür maddeler yoksa kullanılmadığına dair beyan getirilmelidir.

18 Oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi) (Ticaret Sanayi Odasından temin edilir.)
19 İmza atmaya yetkili kişilerin güncel imza sirküleri
20 ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) görüşü ve dosyası( ÇED olumlu belgesi / ÇED gerekli değildir kararı / ÇED görüşü)
21 Yapı kullanma izin belgesi.
22 Sanayi Sicil Belgesi ( 7033 sayılı Kanun ile değiştirilen 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2ci maddesi uyarınca sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair belge aranmaktadır. )
23 Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak önlemlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları veya yatırım sürecinin gerektirdiği atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlatılmasına ilişkin müteşebbisçe verilen taahhütname.